Botz – Blue Razz 100mg 1:1:1 THC/CBD/CBN Gummy

$10.00

THC: ~100mg/package

CBD: ~100mg/package

CBN: ~100mg/package

THC: ~10mg/serving

CBD: ~10mg/serving

CBN: ~10mg/serving

Out of stock

Back
Brand–:Botz
Brands