Buddies Brand Distillate Cartridge – CBD Lemon Kush

$30.00 $25.00

CBD Lemon Kush
THC: 53.60%
CBD: 19.30%
Total Cannabinoids: 80%

Out of stock

Back
Brand–:Buddies Brand
Brands